Yeon Ji Eun Pink Studio

Model Yeon Ji Eun’s (연지은) cute and sexy studio photoshoot in a pink knitted blouse.

Model Yeon Ji Eun pink studio photoshoot

Model Yeon Ji Eun pink studio photoshoot

Model Yeon Ji Eun pink studio photoshoot

Model Yeon Ji Eun pink studio photoshoot

Model Yeon Ji Eun pink studio photoshoot

Model Yeon Ji Eun pink studio photoshoot

Source: Zinie (Kr)