Ryu Ji Hye Kartrider League Royale Battle 2014

Model Ryu Ji Hye (류지혜) at Kartrider League Royale Battle 2014 at Nexon Arena, an e-sports stadium in Seoul, in October 2014.

Ryu Ji Hye Kartrider League Royale Battle 2014

Ryu Ji Hye Kartrider League Royale Battle 2014

Ryu Ji Hye Kartrider League Royale Battle 2014

Ryu Ji Hye Kartrider League Royale Battle 2014

Ryu Ji Hye Kartrider League Royale Battle 2014

Source: Marspark (Kr)